Reklamace, odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy

V případě, že nejste s našimi službami spokojeni, končí Vám platnost uzavřené Smlouvy o zprostředkování a nemáte zájem ji dále prodlužovat, prosíme o vyplnění tohoto Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy (ke stažení zde) a jeho následné zaslání poštou nebo emailem na: info@dreamhousereality.cz
 

V případě, že potřebujete u naší realitní kanceláře uplatnit reklamaci na poskytnutí služeb, prosím, pročtěte si nejdříve níže uvedený Reklamační řád
(stáhnout si ho můžete zde). Pro podání reklamace využijte tento Reklamační protokol (ke stažení zde). Jeho podání se řídí reklamačním řádem dle Čl. II.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti Dream House Reality s.r.o.

Realitní kancelář Dream House Reality je společností, jejímž cílem a posláním je poskytovat našim klientům vysoce kvalitní služby spojené s prodejem, nákupem, pronájmem, financováním a správou nemovitostí.

Avšak i přes veškerou možnou snahu našich makléřů však nelze vyloučit situace, kdy klienti nejsou plně spokojeni s našimi službami či postupem naší realitní kanceláře. Tento reklamační řád stanovuje náležitosti a podmínky řešení reklamací a stížností podaných v rámci služeb poskytovaných Realitní kanceláří Dream House Reality s.r.o.

 

Článek I.
Vymezení pojmů

„Realitní kanceláří“ nebo „Realitní kancelář Dream House Reality s.r.o.“, IČO: 05894425, se sídlem v Praze 3, Koldínova 1522/1, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 272610, se rozumí právnická osoba podnikající na území České republiky, jejímž hlavním předmětem podnikání je realitní činnost a zprostředkování obchodu a služeb.

„Klientem“se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které Realitní kancelář Dream House Reality s.r.o. poskytuje služby na základě smluvního vztahu.

„Reklamačním řádem“se rozumí dokument informující klienta o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb („reklamace“) včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

Článek II.
Způsob uplatnění reklamace

Shledá-li klient, že postup realitní kanceláře nebyl vyhovující, byl v rozporu se smlouvou uzavřenou oběma stranami nebo bude-li mít jiné připomínky či výhrady, je oprávněn je bezodkladně uplatnit u Realitní kanceláře Dream House Reality s.r.o., a to následujícími způsoby:

Realitní kancelář je povinna sepsat o každé přijaté reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační protokol. Ten může být veden i jen elektronicky. Klient má práva na kopii tohoto reklamačního protokolu.

 

Článek III.
Postup vyřízení reklamace

O reklamaci bude realitní kanceláří rozhodnuto bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla realitní kanceláři doručena.

Realitní kancelář posuzuje každou reklamaci individuálně a s přihlédnutím k okolnostem každého případu.

Reklamaci může realitní kancelář uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou:

 

Článek IV.
Náležitosti reklamace

Každá reklamace musí pro její včasné a odůvodněné vyřízení obsahovat:

K podání a vyřízení reklamace slouží reklamační protokol Realitní kanceláře Dream House Reality s.r.o. K reklamaci musí být v prosté kopii přiloženy dokumenty, jichž se klient dovolává, nebo kterých se reklamace týká.

 

Článek V.
Náklady spojené s řešením reklamace

Náklady na vyřízení reklamace nese realitní kancelář. V případě, kdy bude stejným klientem opakovaně uplatněna stejná reklamace bez uvedení nových relevantních zjištění či skutečností, a dále v případech zcela zjevně neoprávněné reklamace může realitní kancelář účtovat náklady na vyřízení reklamace klientovi.

 

Článek VI.
Postup při námitce klienta proti vyřízení reklamace

Námitky proti řešení reklamace realitní kanceláří je klient oprávněn písemně zaslat bezodkladně jednateli společnosti Dream House Reality s.r.o. - Jiří Urbánek, na adresu: Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, s tím, že jednatel společnosti Dream House Reality s.r.o. se k podané námitce ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů vyjádří.

 

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je zveřejněn v Realitní kanceláři Dream House Reality s.r.o. na adrese jejího sídla a na internetových stránkách www.dreamhousereality.cz.

 

 

Realitní kancelář Dream House Reality s.r.o. si vyhrazuje právo v případě potřeby tento reklamační řád měnit.

 

 

 

Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 21.3.2017.

 
Kontakty pro podání reklamace/odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy


Sekretariát
+420 222 948 258
info@dreamhousereality.cz