Doporučujeme

Reference

Byla jsem velmi spokojena s prací makléřky Moniky Houdové. Velmi milý a profesionální přístup. Pronájem proběhl velmi rychle a makléřka vše zařídila ke spokojenosti všech. Nikde nenastal žádný problém. 

Marcela L. - pronájem bytu 2+kk, Praha 6 - Řepy

Naprosto profesionální spolupráce, zároveň velmi vstřícné, ochotné a lidské jednání. P. Houdová zprostředkovala převod družstevního bytu k naprosté spokojenosti všech stran, mohu jen doporučit. pokračování

Adam P. - koupě bytu Praha 4

Se službami jsem byla velmi spokojená. Celá transakce proběhla bez problémů, vše bylo ze strany RK řádně nachystáno tak, abych se nemusela o nic starat. Makléřka sl. Karlíčková je ... pokračování

Lucie Č. - koupě bytu 1+kk, Praha 7 - Holešovice
Všechny reference Přidat referenci

Aktuality

Pozor na èerné stavby. Pøi nákupu nemovitosti nechte vše øádnì zkontrolovat

Nástavby, pøístavby, pøístøešky. Zdánlivì nevinná malá stavba kùlny na zahradní náøadí mùže novému vlastníkovi øádnì zkomplikovat život. Jde totiž o èerné stavby a podle nového stavebního zákona je nelze jen tak bez komplikací zlegalizovat. A co pak? Koupíte nìco, co budete muset na své náklady zbourat.

Pro podání návrhu na vklad již nemusíte na katastr nemovitostí

Elektronizace státní správy je v nìkterých pøípadech pojmem, s nímž si spojujeme spíše tìžkosti a komplikace. Její zavádìní sice probíhá již více než deset let, ale stále musí obèan pro mnoho èinností a informací pøímo na úøad. To neplatí u katastrálního úøadu. Jednak tu máme datové schránky a elektronickou poštu, ale pøedevším je na webových stránkách katastrálního úøadu formuláø, jehož prostøednictvím lze podat návrh na vklad on-line.

Chcete koupit a pronajímat nemovitost v Chorvatsku? Nebude to už tak snadné

Poptávka po nemovitostech v Chorvatsku se bìhem posledních mìsícù mírnì snížila. Tento trend by se ale mohl brzy zmìnit. Jedním z dùvodù možného zvýšení zájmu o chorvatské nemovitosti mùže být plánovaná zmìna legislativy. Koupì nemovitosti zùstane beze zmìny, ale její následné využití mùže být novì výraznì regulováno.