Zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

celý dokument ke stažení ZDE


Společnost Dream House Reality s.r.o.se sídlem Koldínova 1522/1, Praha 3 – Žižkov, 130 00IČO: 05894425, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C-272610 (dále také „My“), jako správce (i zpracovatel) osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.dreamhousereality.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.


V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@dreamhousereality.cz.

 

I. Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa.


Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na našich webových stránkách udělujete výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu ust. §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném kontaktním formuláři dále výslovně souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je našim vlastnictvím. Dále souhlasíte a berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, v jakém jste je poskytli, a to výhradně pro účely poskytnutí nabídky zprostředkování příležitosti k uzavření smlouvy kupní / nájemní / podnájemní / o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu / či jiné obdobné smlouvy nebo dohody.

 

III. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě / prodeje / pronájmu nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje shromažďujeme na základě Vašeho prokazatelného souhlasu, vyjma případů, kdy zákon umožňuje shromažďování osobních údajů bez souhlasu.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.


IV. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní;
 2. spolupracujícím realitním makléřům;
 3. externí advokátní kanceláři;
 4. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 5. externí spolupracující finanční poradci (zejména hypoteční nebo pojišťovací makléři);
 6. externí soudní znalec;
 7. externí zpracovatel PENB (= Průkazu energetické náročnosti budovy) nebo jiné stavební dokumentace.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.


V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.


VI. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. přerušit zpracování Vašich osobních údajů;
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete s konkrétní žádostí na e-mailové adrese info@dreamhousereality.cz, nebo na jiné adrese, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Vaší žádosti jsme povinni vyhovět nejdéle do 30 kalendářních dnů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu:

Ad.:

 1. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme My požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 2. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 3. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
 4. Právo na omezení  zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 5. Právo vznést námitkuznamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 6. Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz.


 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.